Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Beleidsondersteuning

spinnenkop 3 kruirad - 200x448Een ambtelijk secretaris kan zowel in de beleidsvoorbereidende als in de -uitvoerende sfeer essentiële en vakkundige ondersteuning verlenen. Denkt u daarbij aan:

 • het opstellen van agenda’s; te behandelen punten voorzien van een toelichting en een behandelingsadvies;
 • het uitnodigen van gastsprekers en overleg over de inhoud;
 • het doen van voorstellen die bijdragen aan (een) efficiënt(er) functioneren;
 • het redigeren en samenstellen van informatiebulletins en/of jaarverslag;
 • het schrijven van concepten (bijvoorbeeld advies, instemming, behandelingsvoorstellen);
 • het opstellen van een (concept) werkplan en het bewaken van de inhoud;
 • het verzamelen en bundelen van relevante informatie;
 • toezien op uitvoering geven aan en naleven van vastgesteld beleid.

Voor ondernemingsraden:

 • bijdragen aan de (verdere) professionalisering, zodat deze een gelijkwaardige en gewaardeerde overlegpartner vormt voor de bestuurder;
 • een neutrale factor vormen in het overleg tussen OR en bestuurder;
 • een constante factor zijn bij wisseling van de OR.

Voor bestuursorganen:

 • het opstellen en bewaken van een rooster van aftreden;
 • het tijdig in gang zetten en bewaken van de (her)benoemingsprocedure (nieuwe) bestuursleden;
 • optreden als compliance officer.

Ann de Kruijf kan u op deze punten ondersteuning bieden.